MICRO DIZIONARIO DEL WEB

WEBARIO

TECNOLOGIA, FORMAZIONE, PENSIERI VARI

AJAX

ˈeɪˌʤæks

Back-end

ˌbæˈkɛnd

Backlink

bæklɪŋk

Cache

kæʃ

Call to action

kôl to͞o ˈakSHən

CMS

siː ɛm ɛs

Contenuto

konteˈnuto

Copywriter

ˈkäpiˌrītər

CSS

siː ɛs ɛs

DNS

diː.ɛn.ɛs

Dominio

doˈminjo

Engagement Rate

ɪnˈgeɪʤmənt reɪt

Favicon

fævɪkɒn

Front-end

frʌnt ɛnd

Hosting

ˈhəʊstɪŋ

HTML

eɪʧ tiː ɛm ɛl

Impression

ɪmˈprɛʃən

Indirizzo IP

ɪp ˈæˌdrɛs

Interazione

interatˈtsjone

Keyword

kiwɜrd

Landing Page

ˈlændɪŋ peɪʤ

Meta tag

ˈmɛtə tæg

Online authority

ˈänlīn əˈTHôritē

Ranking

ˈræŋkɪŋ

SEO

ɛs-iː-əʊ

Social Media Manager

ˈsōSHəl ˈmēdēə ˈmanijər

URL

juː-ɑːr-ɛl

WYSIWYG

wɪzɪwɪg